Osiągnięcia uczniów i nauczycieli w konkursach przedmiotowych MKO, olimpiadach MEiN oraz innych konkursach, turniejach i zawodach na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

Tegoroczne konkursy przedmiotowe organizowane na zlecenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN) oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK) zostały zakończone i przyniosły uczniom naszej szkoły wiele sukcesów.

W dn. 31 maja 2022 r. w auli Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie odbędzie się uroczyste – jubileuszowe – podsumowanie Konkursów Przedmiotowych Mazowieckiego Kuratora Oświaty organizowanych w roku szkolnym 2021/2022. Na tę uroczystość zostali zaproszeni dyrektorzy szkół wraz z multilaureatami (wielokrotnymi laureatami) oraz maksilaureatami (laureatami z najwyższymi wynikami).

Będę reprezentować Szkołę Podstawową im Jana Pawła II w Łazach wraz z zaproszonym przez organizatorów laureatem Stanisławem Knyspelem z klasy 8d, który uzyskał najwyższy wynik wśród wszystkich uczniów z Mazowsza w konkursie wiedzy o społeczeństwie

https://tiny.pl/92hv5

Dodatkowo Stanisław jest finalistą przedmiotowego Konkursu Historycznego Mazowieckiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021. Do osiągnięcia tak znaczącego sukcesu przez ucznia przyczynił się ogromny talent połączony z otwartością w zdobywaniu wiedzy, umiejętnością jej wykorzystania w nietypowych zadaniach, pasją poznawczą, świetną samodyscypliną, stawianiem sobie wysokich wymagań.

Podwójny sukces osiągnęli także trzej inni uczniowie klas ósmych: Igor Krzyżanowski z klasy 8c, Franciszek Syguła z klasy 8c i Szymon Szlichciński z klasy 8d.

Igor Krzyżanowski z klasy 8c zdobył tytuł laureata w Konkursie Matematycznym MKO oraz finalisty Olimpiady Matematycznej Juniorów dla szkół podstawowych.

https://omj.edu.pl/laureacifinalisci-xvii

Zarówno pierwszy, jak kolejny sukces dają mu te same uprawnienia: otrzymuje z matematyki celującą ocenę klasyfikacyjną, jest zwolniony z egzaminu ósmoklasisty z matematyki, uzyskując najwyższy wynik (100%), zostanie w pierwszej kolejności przyjęty do publicznej szkoły ponadpodstawowej.

Igor miał okazję przekonać się, że zadania olimpijskie są ciekawe, wyzywające intelektualnie, sprawiają dużo przyjemności i dają sporą satysfakcję. Poprzez zmagania z zadaniami konkursowymi zyskał solidne podstawy merytoryczne do udziału w Olimpiadzie Matematycznej na poziomie ponadpodstawowym – jedynym konkursie matematycznym dającym uprawnienia przy rekrutacji na niemal wszystkie uczelnie wyższe w Polsce.

Również dwaj pozostali uczniowie zakwalifikowani przez Komitet Główny Olimpiady Matematycznej Juniorów do zawodów drugiego stopnia XVII edycji Olimpiady: Franciszek Syguła (kl. 8c) oraz Szymon Szlichciński (kl. 8d) mogli się przekonać, że udział w Olimpiadzie jest ciekawą matematyczną przygodą, którą warto przeżyć. Przynosi intelektualne wyzwania i wpływa na rozwój wiedzy i umiejętności.

Mimo trwającej epidemii oraz wprowadzonych obostrzeń uczniowie w pełni wykorzystali czas na naukę i rozwój osobisty.

Franciszek Syguła z klasy 8c został finalistą Przedmiotowego Konkursu Informatycznego LOGIA dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, organizowanego zgodnie z zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie (OEIiZK). Dzięki udziałowi w konkursie Franciszek poszerzył znajomość treści podstawy programowej przedmiotu „informatyka”, a także wykorzystał wiedzę przy rozwiązywaniu zadań algorytmicznych z zakresu grafiki oraz przetwarzania napisów i list w języku programowania Python.

https://logia.oeiizk.waw.pl/

Franciszek Syguła uzyskał także tytuł finalisty w konkursiematematyczno-informatycznym na szczeblu ogólnopolskimInstaLogik III (edycja 2021/22). Uczeń może poszczycić siędrugim wynikiem w powiecie piaseczyńskim.

https://instalogik.pl/?page=custom&content=wyniki_3_edycja_klasy_8

Konkurs, organizowany przez Placówkę Edukacji Informatyczno-Matematycznej InstaKod oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, objęty jest patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki, a także Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki udziałowi w konkursie Franciszek mógł zmierzyć się z zagadkami logicznymi, zadaniami matematycznymi oraz zadaniami, które wprowadzają w świat programowania. Rozwijał zainteresowania matematyczne i programistyczne oraz zdolności myślenia komputacyjnego (w tym algorytmicznego rozwiązywania problemów). Sprawdził swoje możliwości na bycie prawdziwym programistą. Przeżył satysfakcję z rozwiązywania ciekawych zadań konkursowych. Doskonaląc myślenie komputacyjne, rozwijał kompetencje kluczowe, nie tylko informatyczne. Opanował w stopniu podstawowym język programowania i zasady budowy robotów (komendy, pętle, sterowanie ruchem robota itp.), a także realizował zadania oparte na strukturach złożonych, wymagających nieszablonowego podejścia, poszukiwania alternatywnych rozwiązań, optymalizacji, akceptacji braku rozwiązań lub istnienia rozwiązań przybliżonych lub niezadowalających. Doskonalił kreatywność i pomysłowość, wytrwałość
i cierpliwość, umiejętność pracy w grupie, podejmowanie współpracy.

Zajęcia, gry oraz zabawy rozwijające wymienione powyżej umiejętności myślenia komputacyjnego są wpisane w kulturę szkoły, począwszy od etapu edukacji wczesnoszkolnej (m.in. w szkole była przez ostatnie 2 lata realizowana innowacja pedagogiczna  „Ster na programowanie z Uczymy Dzieci Programować„, zarówno podczas lekcji, jak zajęć świetlicowych realizowany jest program „MegaMisji”, corocznie szkoła bierze udział w CodeWeek, czyli Europejskim Tygodniu Kodowania, największym programistycznym wydarzeniu w Europie, do udziału w zajęciach zapraszani są zarówno uczniowie, jak i rodzice).

W szkolnej pracowni informatycznej dzieci i młodzież uczą się projektowania algorytmów oraz logicznego myślenia, które prowadzi do uzyskania poprawnego rozwiązania problemu, a w ostatnim etapie zapisania rozwiązania w precyzyjnym języku programowania, czyli zakodowania.

Konkurs InstaLogik jest pomostem pomiędzy matematyką a Olimpiadą Informatyczną Juniorów, która jest partnerem konkursu. Franciszek został zakwalifikowany do ostatniego – finałowego etapu Olimpiady Informatycznej Juniorów dla szkół podstawowych, który odbył się w dniu 14 maja 2022. Z niecierpliwością czekamy na jej wyniki, spodziewając się jak najlepszych.

https://oij.edu.pl/zawodnik/start/

Zwycięstwa w konkursach informatycznych z pewnością przyniosły Frankowi nie tylko satysfakcję, ale pozwoliły rozwinąć umiejętności i wzbogacić wiedzę.

Uczniem, który może się poszczycić podwójnym sukcesem na szczeblu wojewódzkim, jest Szymon Szlichciński z klasy 8d. Szymon został laureatem Wojewódzkiego Konkursu MKO z Języka Angielskiego oraz finalistą Wojewódzkiego Konkursu MKO z Matematyki (tylko 2 punkty dzieliły go od uzyskania tytułu laureata również w tym konkursie). Talent połączony z pracą, zaangażowanie w rozwijanie umiejętności, pasja poznawcza przyczyniły się do tak ogromnych sukcesów Szymona, ale także – co podkreślają jego rodzice – wsparcie szkoły, grona pedagogicznego i dyrekcji.

Warto także podkreślić rolę organu prowadzącego, za którego zgodą możliwy był ponadstandardowy podział na grupy na lekcjach języka angielskiego według stopnia zaawansowania. Taka organizacja zajęć pozwoliła na istotną indywidualizację procesu kształcenia.

Opanowanie języka angielskiego i matematyki na poziomie wymaganym podczas konkursów MKO jest bogactwem, otwierającym przed Szymonem wiele możliwości.

Uczennicami, które odniosły imponujący sukces na szczeblu ogólnopolskim są Oliwia Kłos i Aleksandra Pałyga z klasy 8b.

Znalazły się one w zaszczytnym gronie laureatów i finalistów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, organizowanej przez Instytut Badań Literackich PAN – Oliwia w bieżącym roku szkolnym, zaś Aleksandra – w roku ubiegłym, jako siódmoklasistka

http://olijpsp.pl/…/wyniki-zawodow-centralnych-iii…/

oraz

http://olijpsp.pl/2021/03/wyniki-zawodow-centralnych-2020-2021-lista-laureatow-i-finalistow/

Dzięki przygotowaniom do olimpiady uczennice w szerszym zakresie poznały zagadnienia dotyczące literatury polskiej i kultury języka polskiego, w tym gramatyki, a także zyskały głębszą świadomość na temat tożsamości kulturowej, pełniej poznając narodową i europejską tradycję literacką. Przeczytały wiele ciekawych książek, zmierzyły się z zadaniami zarówno w części pisemnej (praca twórcza i test językowy), jak podczas ustnego etapu zawodów centralnych III OLJP-SP.

Czerpiąc z dorobku wielu pokoleń i wielu wybitnych jednostek, poszukiwały odpowiedzi na współczesne dylematy i pytania. W sposób twórczy wykorzystywały zdobytą wiedzę.

Uczennice mają zapewnione pierwszeństwo podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz korzystają z pozostałych uprawnień laureatów i finalistów olimpiad MEiN (zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i uzyskanie z niego 100% punktów, celująca ocena końcowa z języka polskiego).

Otworzyły się na inne sposoby myślenia, uczyły się rozumieć ludzi, którzy myślą nieco inaczej, mówią nieco inaczej, mają inne potrzeby, inaczej widzą świat, mieszkają w innych krajach.
Z pewnością jest to bezcenne humanistyczne doświadczenie.

Tytuł finalistki Konkursu Matematycznego MKO (etap wojewódzki) uzyskała także Lien Li z klasy 8a, która dzięki temu osiągnięciu uzyskuje dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

Lien systematycznie uczestniczyła w zajęciach koła matematycznego, przydzielonego od roku 2019/2020 przez dyrektora szkoły w celu rozwijania uzdolnień uczniów oraz ich aktywności i kreatywności. Przez trzy kolejne lata przygotowywała się w ramach zajęć matematyki i koła matematycznego wraz z innymi uczniami do różnych konkursów, np. międzynarodowego konkursu matematycznego Kangur, powiatowego konkursu Asik, konkursu Olimpus oraz rozwiązywała pod kierunkiem nauczyciela zadania z konkursów kuratoryjnych. Koniec – uzyskanie tytułu finalisty konkursu matematycznego MKO –  wieńczy dzieło systematycznej i wytrwałej pracy nad rozwijaniem talentu matematycznego.

Uczennica z pewnością nie kończy swej przygody z matematyką i wykorzysta w wybranym liceum umiejętności, które rozwinęła w szkole podstawowej, również dzięki udziałowi w konkursie MKO, w zakresie biegłego posługiwania się wiedzą matematyczną w rozwiązywaniu zadań problemowych i krytycznego myślenia. Osiągnięcie tak wysokiej lokaty jest potwierdzeniem, że Lien zdobyła kompetencje umożliwiające samodzielne pogłębianie wiedzy z matematyki dzięki rozwiniętym umiejętnościom rozumowania matematycznego, abstrakcyjnego myślenia i  wykorzystania matematycznej wyobraźni.

Rozwijanie talentów uczniów jest priorytetem szkoły, realizującej program wsparcia zdolnych dzieci i uzdolnionej młodzieży.

Cieszymy się, że liczna grupa uczniów stanęła na najwyższym podium, gratulujemy także tym, którzy dzięki przygotowaniom do konkursów rozwinęli swoje umiejętności, poszerzyli wiedzę. Z pewnością żadna godzina poświęcona na przygotowania i naukę nigdy nie jest godziną straconą. Jesteśmy dumni z uczniów, którzy reprezentowali naszą szkołę również w etapach rejonowych konkursów MKO oraz zawodach okręgowych olimpiad MEiN.

Znaczący sukces odniosła szkoła w XXIV Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w szachach drużynowych, organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego, Powiatowy Związek Sportowy w Wołominie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśniakowiźnie. Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej zostały objęte patronatem honorowym Marszałka województwa mazowieckiego Pana Adama Struzika i były współfinansowane przez Urząd Marszałkowski województwa mazowieckiego. Drużyna wysłana przez naszą szkołę w składzie: Blanka Ejsymont (3d), Eryk Ejsymont (1b), Jan Baranowski (5a), Julia Cheda (5c) zajęła  I miejsce w kategorii „Dzieci” zarówno w etapie gminnym, jak wojewódzkim i uzyskała kwalifikację do Mistrzostw Polski jako reprezentant województwa mazowieckiego. Ogólnopolskie Zawody w Szachach Drużynowych (Igrzyska Dzieci) odbędą się w Pokrzywnej w województwie opolskim (OW „Sudety”). Celem zawodów jest popularyzacja szachów w środowisku szkolnym oraz wyłonienie najlepszych szkół w Polsce oraz zawodników indywidualnych na poszczególnych szachownicach w kategorii szkół podstawowych (Igrzyska Dzieci), rozwijanie zainteresowania szachami jako formą spędzania czasu wolnego. W zawodach obowiązują aktualne przepisy FIDE oraz kodeksu szachowego PZSzach. Koszty udziału zapisanych uczniów i oddelegowanego przez szkołę nauczyciela pokrywa Centrum Sportu w Gminie Lesznowola. Uczniowie startujący w mistrzostwach rozwijają talenty pod kierunkiem m.in. trenera UKS „Lolek”, p. Macieja Nurkiewicza. Zwycięską drużyną podczas zawodów wojewódzkich opiekował się nauczyciel wychowania fizycznego, p. Łukasz Szczęsny, a podczas zawodów ogólnopolskich uczniów będzie wspierał p. Marek Wąsikowski, nauczyciel wychowania fizycznego.

Uczniowie są także zachęcani do udziału w innych konkursach, m.in. zgłoszonych do MKO,  które mogą być uwzględniane jako szczególne osiągnięcie i wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022:

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/16390,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-2022-r.html

Alicja Kołłątaj – Srzednicka z klasy 8c zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie ,,Mój szkolny kolega z Misji” w kategorii plastycznej 7-8. Uczestnicy XXI edycji Konkursu: „Fratelli tutti – braterstwo misyjne” podjęli w swych pracach temat braterstwa, wzajemnej troski, pomocy, szacunku dla najsłabszych.

https://tiny.pl/96dtd

Gratuluję osiągnięć Laureatom i Finalistom oraz Nauczycielom, którzy inspirowali do podejmowania wyzwań, wspierali w przygotowaniach do poszczególnych etapów konkursów przedmiotowych, poszerzali wiedzę i umiejętności Uczniów, zwiększając szanse odniesienia sukcesu (p. Justynie Zabielskiej, p. Iwonie Sałkiewicz, p. Dariuszowi Badowskiemu, p. Annie Rusek, p Krzysztofowi Goskowi, p. Łukaszowi Sitkiewiczowi, p. Marzenie Woźniak, p. Tobiaszowi Jagielle, x. Szymonowi Kulwickiemu). Gratuluję także Rodzicom, którzy rozbudzali w swych dzieciach ciekawość poznawczą, inspirowali do aktywności i motywowali do ćwiczeń.

Każdy sukces ucznia i nauczyciela buduje ich przyszłość, ma wpływ na ich osobisty rozwój, ale także na rozwój szkoły, która nieustannie doskonali metody i formy pracy, aby rozwijać zdolności i pasje uczniów, wzbogacać wiedzę i pomagać spełniać marzenia.

Dziękuję za organizacyjny trud na każdym etapie konkursów, za współpracę nauczycieli, działających w zespołach przedmiotowych, dzięki czemu uczniowie mogą w pełni korzystać z szans, jakie tworzy szkoła, również w zakresie dostępności do materiałów dydaktycznych, m.in. zasobów pracowni komputerowej czy zasobów Biblioteki Narodowej CWPN Academica.

Anna Łupińska
Dyrektor szkoły

Categories: Aktualności, konkursy