Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2020 r.

Drodzy Absolwenci, Szanowni Rodzice,

uprzejmie informuję, że w dniu 31 lipca br. od godz. 12.00 do 17.00 możliwe jest odebranie z sekretariatu szkoły zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być także przesłany za pomocą poczty e-mail. Absolwenci szkół podstawowych mogą również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl), używając loginu i hasła  otrzymanych podczas zakończenia roku szkolnego. Indywidualne wyniki egzaminu ósmoklasisty będą dostępne w systemie informatycznym ZIU (SIOEO) 31 lipca 2020 od godz. 10.00.

Podczas odbioru zaświadczeń i ich kopii należy przestrzegać obowiązujących procedur przeciwepidemicznych, czyli:

  • zachować bezpieczną odległość społeczną,
  • zdezynfekować ręce,
  • założyć maseczkę zakrywającą nos i usta,
  • posiadać własny długopis w celu podpisania potwierdzenia odbioru zaświadczenia.

Zaświadczenie (i jego kopie) można odebrać również w poniedziałek w godzinach 7.00 – 15.00.
Przypominam, że do 4 sierpnia br. (wtorek) do godz. 15.00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której kandyduje absolwent. W 2020 r. możliwe jest:
a) przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
ALBO
b) przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Najważniejsze terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

  1. 12 sierpnia br. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej.
  2. Od 13 sierpnia do 18 sierpnia br. – potwierdzenie przez ucznia woli przyjęcia w szkole, do której został zakwalifikowany – przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (do 4 sierpnia).

W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe należy także przedłożyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Szczegóły dotyczące harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 są dostępne na:

TUTAJ

oraz
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/14751,Harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.html

  • a także na stronach internetowych poszczególnych szkół ponadpodstawowych.

Anna Łupińska
dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Łazach

Categories: Aktualności