Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III

Zajęcia w formie stacjonarnej od 25 maja

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III

Szanowni Państwo,

w budynkach szkoły przy ulicy Łączności 56 oraz ks. H. Słojewskiego 1 zostały zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  z zastosowaniem reżimu sanitarnego w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. 

O zamiarze powrotu dziecka na zajęcia w formie stacjonarnej należy powiadomić szkołę  najpóźniej dzień wcześniej, do godziny 12.00 poprzez wysłanie e-maila na adres: sekretariat@lazy.edu.pl, Zgłoszenia otrzymane przez szkołę po godzinie 12.00 będą traktowane jak otrzymane w następnym dniu.

Na e-mail rodzica informujący o zamiarze powrotu dziecka na zajęcia Szkoła odpowiada, przesyłając w dniu jego otrzymania, nie później niż o godzinie 16.00, informację
o możliwości przyprowadzenia dziecka na zajęcia lub braku takiej możliwości z powodu braku miejsc, w wyniku znacznego obniżenia liczebności grup.

Rodzice, którzy zgłaszają potrzebę opieki dla swych dzieci, są zapoznawani z procedurami bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID – 19, a także proszeni o złożenie podpisu na „Oświadczeniu” i „Informacji o osobach upoważnionych do przyprowadzania i odbioru dziecka”. Dokumenty są również dostępne do podpisania na portierni.

Rodzice i inne osoby z zewnątrz nie mogą wchodzić do budynku, dziecko jest przyjmowane przez wyznaczonego do tego pracownika szkoły.

Dzieci powinny być zaopatrzone w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

Do szkoły można przyprowadzić dziecko tylko wtedy, gdy jest zdrowe. 
Prosimy o wpisanie aktualnego numeru telefonu oraz pozostawanie w gotowości do kontaktu telefonicznego z pracownikami szkoły.

Po wejściu do szkoły dzieci – o ile nie są uczulone – dezynfekują ręce (pojemnik do dezynfekcji rąk znajduje się przy drzwiach wejściowych). Przyniesione w pojemniku niezbędne rzeczy zostawiają do zdezynfekowania za szklanymi drzwiami. 

Następnie pielęgniarka szkolna lub wyznaczony przez dyrektora pracownik przeprowadzi kontrolę temperatury ciała i sprawdzi, czy dziecko nie ma żadnych oznak choroby, takich jak zaczerwienione policzki, problemy z oddychaniem, pocenie się, kaszel.

W dalszej kolejności dziecko postępuje zgodnie z  poleceniami nauczycieli.

W grupie będzie przebywało nie więcej niż 12 dzieci.

Dzieci będą przebywały w wyznaczonej, stałej i odpowiednio przygotowanej sali, skąd zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować.

Na terenie placówki na czas zagrożenia COVID-19 nie będą funkcjonować źródełka wody, prosimy więc o zaopatrzenie dziecka w wodę.

Wszystkie posiłki przygotowywane będą w sterylnych warunkach zgodnie z zasadami HACCP oraz Sanepidu.

W sprawie obiadów proszę się kontaktować z kierownikiem stołówki: m.kiljanczyk@lazy.edu.pl


Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły są proszeni o zachowanie dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszącego min. 2 m. (przed wejściem do budynku szkoły odległość jest oznaczona pasami). Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe i/lub dezynfekcja rąk).

Procedura przeciwepidemiczna

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Informacja o osobach upoważnionych do przyprowadzania i odbioru dziecka

Jak prawidłowo założyć maseczkę

Instrukcja mycia rąk

Jak prawidłowo założyć i zdjąć rękawice

Jak skutecznie dezynfekować ręce

Categories: Aktualności