Stopniowy powrót do stacjonarnej pracy szkoły

Stopniowy powrót do stacjonarnej pracy szkoły

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 określa terminy stopniowego powrotu do stacjonarnej pracy szkół i placówek. Na tej podstawie przekazuję najważniejsze informacje o organizacji pracy szkoły od 17 maja 2021 r. do zakończenia zajęć w dniu 25 czerwca 2021 r.

W klasach 1-3

Od 17 maja br. do końca roku szkolnego 2020/21 w budynku przy ul. Słojewskiego 1 poszczególne klasy 2 i 3 będą realizowały zajęcia wyłącznie w segmencie B, w salach przypisanych im we wrześniu 2020 r. Oznacza to także powrót do przypisanych we wrześniu szatni i osobistych szafek, a także wchodzenie wejściem głównym do szkoły. W tych przestrzeniach obowiązuje nakładanie maseczek oraz zachowanie dystansu społecznego.

W klasach 4-8

W dniach 17 – 28 maja 2021 r. obowiązuje tzw. hybrydowy system nauki (50 proc./50 proc.) w klasach 4-8, co oznacza następujący sposób organizacji zajęć

Ósmoklasiści mogą korzystać na terenie szkoły z przedegzaminacyjnych konsultacji z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w małych grupach lub indywidualnie.

W dalszym ciągu są organizowane w szkole zajęcia stacjonarne i/lub zdalne dla uczniów, którzy nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania.

W dniach 25, 26 i 27 maja 2021 r. odbywają się egzaminy ósmoklasistów. Dla pozostałych uczniów (z klas 1-7), funkcjonujących zarówno w trybie zdalnym, jak stacjonarnym, są to dni wolne od zajęć dydaktycznych. Na wniosek rodziców może być w tych dniach na terenie szkoły organizowana opieka dla uczniów z klas 1-3.

Od 28 maja 2021 r. obowiązuje nowy plan, taki jak we wrześniu (m.in. klasy piąte mają zajęcia po południu), a wraz z nim wrześniowy rozkład lekcji i przerw:

Obowiązujący plan jest dostępny na stronie szkoły w zakładce: „Dla ucznia”, „Plan lekcji”.

Uczniowie powinni przynieść na zajęcia materiały wymagane przez nauczyciela (np. ćwiczenia, zeszyty) oraz własne przybory.

Przypominam o konieczności zachowania dystansu społecznego, dezynfekcji i częstym myciu rąk, używaniu maseczki w przestrzeniach wspólnych, zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów. Proszę o przestrzeganie procedury przeciwepidemicznej:

http://lazy.edu.pl/_pliki/dokumenty/procedura_przeciwepidemiczna.pdf

Ze względów przeciwepidemicznych proszę uczniów przebywających na terenie szkoły o przestrzeganie harmonogramu korzystania ze stołówki, wywieszonego na korytarzach i podanego do wiadomości na ekranach szkolnych.

Obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania świetlic dla uczniów przebywających na terenie szkoły.

Rodziców proszę, aby z wychowawcami i nauczycielami kontaktowali się wyłącznie online, m.in. za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Ostatnie 4 tygodnie roku szkolnego 2020/21 to zajęcia stacjonarne dla wszystkich uczniów.
W dniu 2 czerwca poinformujemy uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz ocenach zachowania na podstawie dotychczasowych osiągnięć, a tydzień później – o ocenach ustalonych. Uczniowie, którzy zechcą poprawiać swoje oceny, będą mieli taką możliwość po indywidualnym umówieniu się z nauczycielem, ale tylko do 11 czerwca 2021 r.

Po tym czasie nie wystawia się już stopni szkolnych, choć w dalszym ciągu realizowana jest podstawa programowa.  Uczniowie i nauczyciele będą planować pracę w przyszłym roku szkolnym po dokonaniu ewaluacji dotychczasowych działań, uczestniczyć w inspirujących spotkaniach i cieszyć się nimi, zanim nastąpi rozstanie na czas wakacji.

Szkoła pracuje zgodnie z rytmem określonym w Kalendarzu roku szkolnego

http://lazy.edu.pl/_pliki/20-21/dokumenty/kalendarz_2020_21_zmiany.pdf

Życzę wszystkim uczniom, aby świadectwo, które odbierzecie w dniu 25 czerwca 2021 r. było dla Was źródłem radości, satysfakcji i dumy. Życzę także dobrej pogody, abyście jak najwięcej czasu w czerwcu mogli wraz z kolegami i koleżankami z klasy oraz nauczycielami spędzać na świeżym powietrzu.

Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zadbają o to, abyście w szkole czuli się dobrze, odnaleźli w niej wspierające środowisko i chcieli tu przychodzić każdego dnia. Pomocą w przygotowaniu zajęć integracyjnych służą pedagodzy i psycholodzy.

Z poważaniem
Anna Łupińska
dyrektor szkoły

Categories: Aktualności