PEDAGOG SPECJALNY

MONIKA ŚLĘZAK
m.slezak@lazy.edu.pl

Pedagodzy szkolni prowadzą warsztaty z klasami, zajęcia indywidualne z uczniami stałe i doraźne, interwencje wychowawcze, konsultacje dla rodziców i nauczycieli, koordynują działania w ramach programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły.

Pedagog specjalny współpracuje z zespołem opracowującym  dokumentację dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym IPET i WOPFU, z nauczycielami, wychowawcami, innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole, rodzicami oraz uczniami. Diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły. Współpracuje z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.