Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łazach (http://lazy.edu.pl)

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • niektóre elementy nietekstowe umieszczone na stronie internetowej, takie jak zdjęcia nie posiadają szczegółowego opisu,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Kompatybilność

 • Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 25.09.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową i koordynatorem jest Daniel Michałowski. Dane kontaktowe: d.michalowski@lazy.edy.pl, tel.: 22 757 73 61.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu prowadzącego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ prowadzący: Wójt Gminy Lesznowola
 • adres: 05-506 Lesznowola ul. Gminna 60
 • e-mail: wojt@lesznowola.pl
 • telefon: 22 708 91 11

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach funkcjonuje w 2 budynkach.

1. Budynek przy ul. ks. H. Słojewskiego 1 jest dwukondygnacyjny. Wejścia w budynku posiadają podjazdy z barierkami dla osób niepełnosprawnych, dostępna jest również winda za pomocą której możliwe jest przemieszczanie pomiędzy kondygnacjami. Szkoła posiada również toalety dla osób niepełnosprawnych, dostępne w każdym segmencie.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a. 

Budynek posiada 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym.

2. Budynek przy ul. Łączności 56 jest dwukondygnacyjny. Wejście główne posiada podjazd z barierkami dla osób niepełnosprawnych, w budynku nie ma windy ani innego urządzenia umożliwiającego dostęp do piętra dla osób niepełnosprawnych. Szkoła posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych, znajdującą się na parterze.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Budynek posiada miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym.

Każda osoba ze szczególnymi potrzebami znajdująca się w budynkach szkoły może liczyć na pomoc pracowników szkoły. Możliwe jest wejście do budynku z psem asystującym.

Inne informacje i oświadczenia

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach pracuje nad wyeliminowaniem występujących obecnie ograniczeń w zakresie dostępności cyfrowej, architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej.