Aktywna Tablica i Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Na zakończenie bardzo aktywnej kadencji obecnej Pani Dyrektor Anny Łupińskiej nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach dwóch programów rządowych: ,,Aktywna Tablica” 2024 oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2024 r.
Pani Dyrektor co roku składała wnioski do obu tych programów, a w tym roku udało się pozyskać dodatkowe środki w wysokości 35 000 zł (Aktywna Tablica) i 3000 zł (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa). Wnioski powstawały we współpracy z nauczycielami: p. Dorotą Brożek, p. Natalią Sajewską i Iwoną Matyasik – wielkie podziękowania oraz były wysyłane do organu prowadzącego, który składał je w odpowiednich terminach do wojewodów (Aktywna Tablica) oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie (NPRCz) – podziękowania dla p. Janiny Tomery.
Nasze sale do zajęć oraz szkolna biblioteka zostaną wzbogacone dodatkowo o innowacyjne technologie, które ułatwią naukę i sprawią, że zajęcia będą jeszcze bardziej interesujące i efektywne. Szkolna biblioteka została już doposażona w książki dla dzieci z oddziałów przedszkolnych. Dzieci odwiedziły szkolną bibliotekę w budynku przy ul. Słojewskiego 1, niektóre z nich wypożyczyły już nowe książki.

Nasza szkoła kształci uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, dzięki czemu skorzystaliśmy z możliwości wnioskowania o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości do 35 tys. zł. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. Za wkład własny uważa się:
1. wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie;
2. wkład rzeczowy w formie sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne, zakupionych w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.
W celu spełnienia warunku polegającego na konieczności zapewnienia wkładu własnego dopuszcza się połączenie wkładu finansowego i rzeczowego.
Organ prowadzący szkołę ma możliwość zakupu dowolnie wybranego sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii, wykorzystujących TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) do 20% wartości całego zadania.
Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do 31 sierpnia. Wparcie finansowe jest udzielane w formie dotacji na podstawie umowy, która określa w szczególności: szczegółowy opis zadania, w tym m.in. cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania, wysokość udzielonej dotacji oraz termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

Podstawą do sporządzenia umowy z organem prowadzącym jest wniosek o udział w Programie oraz wniosek o udzielenie wsparcia finansowego, który zawiera m.in. rodzaj oraz łączną planowaną kwotę zakupu pomocy dydaktycznych z uwzględnieniem wkładu własnego zapewnionego przez organ prowadzący.

Rodzaj sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii są szczegółowo określone we wniosku, w którym znajduje się także kalkulacja kosztów. Wniosek został złożony w pierwszej połowie maja 2024 r.

Dostawcy tych urządzeń i oprogramowania powinni być zobligowani umownie do zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną, a także zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych, uwzględniając konieczność stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.

Koszty montażu pomocy dydaktycznych oraz szkoleń technicznych dla nauczycieli nie stanowią podstawy do ich uznania i rozliczenia w ramach przyznanej dotacji.
Wymieniony we wnioskach sprzęt oraz wszystkie pozostałe pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, o których mowa w § 2 ust. 3-7 Rozporządzenia spełniają wymagania niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w celu stosowania TIK na zajęciach, o których mowa w art. 109 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz warunki określone  w  § 2 ust. 12 Rozporządzenia. Szkoła ma obowiązek zrealizować w 100 % obowiązkowe działania merytoryczne, wymagane w związku z otrzymanym wsparciem finansowym, określone w § 6 Rozporządzenia.

Z kolei środki uzyskane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy, jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatorem Priorytetu 3.
W ramach Priorytetu 3 Środki przyznane w ramach Priorytetu 3 mogą być przeznaczone na zakup nowości wydawniczych do oddziałów wychowania przedszkolnego, biblioteki szkolnej, zakup wyposażenia do biblioteki szkolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania, realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).

Oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dokonał powołany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty Zespół do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Na podstawie protokołu z posiedzenia Zespołu Mazowiecki Kurator Oświaty podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, wskazując podmioty, które zostały zakwalifikowane do udziału w Programie, wraz z wysokością przyznanego im wsparcia finansowego.

Dotacja wpłynęła w kwietniu na konto szkoły, w całości, z wkładem własnym organu prowadzącego, wynosiła 3750 zł. Wysokość dofinansowania zależna jest od liczby dzieci w oddziałach przedszkolnych. Udało się z niej kupić 169 książek, z których dzieci już korzystają.

.Informacje na temat programów pochodzą z Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej www. gov.pl oraz Biuletynu informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie i źródeł własnych szkoły.


Categories: Aktualności