Wojewódzki Konkurs dotyczący edukacji globalnej ,,Zagrajmy o szacunek” – Memoriał Łukasza Sitkiewicza

Dwie uczennice naszej szkoły zajęły wysokie miejsca w zawodach wiedzy umieszczonych w zał. nr 1 do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być uwzględniane przez dyrektora szkoły jako szczególne osiągnięcie i wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024
https://tiny.pl/d9pwf

Są to: Alicja Perłowska z klasy 8c oraz Maya Godwani z klasy 8c. Otrzymanie dyplomu o zdobyciu tytułu laureata I i III miejsca konkursu wojewódzkiego stanowi podstawę do wpisu na świadectwie i uzyskania punktów w rekrutacji. Gratulujemy naszym kreatywnym ósmoklasistkom, które są autorkami gier obejmujących tematykę globalną.

Konkurs ,,Zagrajmy o szacunek” został po raz pierwszy zgłoszony przez szkołę do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, uwzględnianych podczas rekrutacji do szkół średnich w roku szkolnym 2022/2023. Narodził się z potrzeby kształtowania postaw szacunku wobec odmiennych poglądów, kultur, wartości,, a także zwiększania świadomości na temat zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca oraz przygotowania uczniów do stawiania czoła współczesnym wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości.
Obejmuje zagadnienia edukacji globalnej, kładąc nacisk na:
– tłumaczenie przyczyn i konsekwencji zjawisk,
– ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę,
– przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń,
– kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw.

U podstaw edukacji globalnej leżą wartości: godność, sprawiedliwość, solidarność, równość, pokój, wolność.

Edukacja globalna sprzyja kształtowaniu postaw: odpowiedzialności, szacunku, uczciwości, osobistego zaangażowania, gotowości do ustawicznego uczenia się.

W Planie pracy szkoły na rok 2023-2024 przyjętym we wrześniu 2023 r. konkurs ,,Zagrajmy o szacunek” został dedykowany pamięci naszego kolegi, śp. Łukasza Sitkiewicza, który w roku poprzednim współpracował przy jego realizacji. W ten sposób decyzją dyrekcji i rady pedagogicznej stał się Memoriałem Łukasza Sitkiewicza.
Koordynatorem konkursu jest wicedyrektor szkoły, p. Agnieszka Tyczyńska.

Categories: Aktualności