Aleksandra Pałyga

Aleksandra Pałyga co roku otrzymuje promocję z wyróżnieniem. Wyróżnia się zarówno wysokimi wynikami w nauce (w większości celującymi), jak wzorowym zachowaniem. Działa w Samorządzie Szkolnym, drużynie harcerskiej, reprezentuje szkołę podczas ważnych uroczystości, również w poczcie sztandarowym. Dba o pozytywny wizerunek szkoły, swoim zaangażowaniem i aktywnością daje dobry przykład innym. Jest koleżeńska, odznacza się wysoką kulturą osobistą.  

W roku szkolnym 2020/21 zdobyła tytuł Finalisty w ogólnopolskiej Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych, organizowanej przez Instytut Badań Literackich PAN, znajdującejsię w wykazie olimpiad przedmiotowych ogłoszonychna podstawie art. 44zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświatyprzez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i uprawniającej olimpijczyka do przyjmowania w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych,zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i uzyskania 100% punktów oraz klasyfikacyjnej oceny celującej z języka polskiego. Wszystkie te uprawnienia Aleksandra zdobyła, będąc uczennicą klasy 7.   

Aleksandra została też w roku 2020/21 finalistką konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka” i reprezentowała Gminę Lesznowolę w wojewódzkim etapie tego konkursu. Tegoroczne osiągniecia w klasie siódmej nie są jej jedynymi sukcesami. W ubiegłym roku  

szkolnym uzyskała tytuł laureata w ogólnopolskim konkursie OLIMPUS Sesja wiosenna 2019. Aleksandra jest uzdolniona humanistycznie, a swoje wybitne osiągnięcia zawdzięcza także systematycznej pracy, wytrwałości oraz dobrej współpracy z nauczycielami i rówieśnikami.  

Jej osiągnięcia są powodem do dumy całej szkolnej społeczności i środowiska lokalnego.