Julia Kuć

Julia przez wszystkie lata pobytu w szkole osiągała wysokie wyniki w nauce i zawsze otrzymywała promocję z wyróżnieniem. W roku szkolnym 2020/21 również z wyróżnieniem ukończyła szkołę. Chętnie uczestniczyła w konkursach, zajmując wysokie lokaty. Wyróżnia się postawą – osiągnięcia zawdzięcza uzdolnieniom, ale też systematycznej pracy, zarówno podczas lekcji, jak w domu, wytrwałości, dobrej współpracy z nauczycielami i rówieśnikami. Odznacza się wysoką kulturą osobistą w kontaktach z uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.  

W roku szkolnym 2020/21 zdobyła tytuł Finalisty w ogólnopolskiej Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych, organizowanej przez Instytut Badań Literackich PAN, znajdującejsię w wykazie olimpiad przedmiotowych ogłoszonychna podstawie art. 44zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświatyprzez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i uprawniającej olimpijczyka do przyjmowania w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych,zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i uzyskania na nim 100% punktów oraz klasyfikacyjnej oceny celującej z języka polskiego.  

Jej osiągnięcia są powodem do dumy całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego.