Karol Knyspel

Karol Knyspel wyróżnia się ponadprzeciętnymi zdolnościami. Przyswajanie wiedzy z przedmiotów szkolnych nie sprawia mu najmniejszych problemów. Wykazuje się wysoką organizacją procesów myślowych, dużą sprawnością i efektywnością uczenia się, umiejętnością dostrzegania i rozwiązywania problemów, wnioskowania, dobrą pamięcią, ponadprzeciętną sprawnością językową, oryginalnością zadawanych pytań i wysuwanych sugestii, zainteresowaniami czytelniczymi, pasją poznawczą. Chętnie sięga po dodatkowe wiadomości, opanowuje szerszy zakres materiału, wykraczający poza ramy programowe. Jest bardzo aktywny na lekcjach, dzieli się trafnymi spostrzeżeniami i celnymi wnioskami na forum klasy.  

Co roku (jest obecnie w klasie szóstej) otrzymuje promocję z wyróżnieniem, w większości uzyskując oceny celujące. 

Wyróżnia się także wzorowym zachowaniem. Jest zdyscyplinowany, zawsze przygotowany do zajęć, uczynny, koleżeński, lubiany przez kolegów i koleżanki. Odznacza się wysoką kulturą osobistą. Cechuje go niezależność, samodzielność, ambicje poznawcze.  

W roku szkolnym 2020/21 zdobył tytuł Laureata w Konkursie Historycznym, organizowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Tym samym zyskał wszystkie uprawnienia laureata konkursu przedmiotowego MKO, będąc uczniem klasy 6.  

Osiągnięcia ucznia przyczyniają się do promocji szkoły i Gminy Lesznowola.