Nauka zdalna

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!


Od 9 listopada 2020 r również uczniowie z klas I – III szkoły podstawowej rozpoczynają naukę w trybie zdalnym. Oznacza to, że wszystkie zajęcia z dziećmi i młodzieżą z klas I – VIII do 29 listopada 2020 r. będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem platformy Microsoft 365 z usługą Office 365 (m.in. Teams, OneNote, Forms).
Oddziały przedszkolne będą pracowały na dotychczasowych zasadach w trybie stacjonarnym.

Praca poszczególnych klas odbywać się będzie w oparciu o dotychczasowy plan lekcji. Każdy nauczyciel będzie obecny w TEAMS na swojej lekcji, trwającej  45 minut, przy czym obowiązkowe lekcje online dla uczniów trwają 30 minut, natomiast ostatnie 15 minut to czas konsultacji (pomoc, wsparcie, wyjaśnienia). Ewentualne modyfikacje – zwłaszcza w edukacji wczesnoszkolnej – wynikają z konieczności dostosowania dziennego planu do możliwości psychofizycznych uczniów i zasad higieny pracy umysłowej. O uzasadnionych modyfikacjach w planie dnia wychowawcy będą informowali rodziców w przeddzień przez dziennik, a uczniów podczas lekcji w TEAMS.
W klasach VIII obowiązkowy czas lekcji z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego wynosi 45 minut.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, zostało zorganizowane nauczanie zdalne w szkole (z wykorzystaniem szkolnego sprzętu).

Opieka w świetlicach szkolnych została zorganizowana dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.  

Nauczyciele planują zajęcia w TEAMS, a uczniowie mają obowiązek punktualnie zalogować się na swoim koncie, przygotować podręczniki, ćwiczenia, zeszyty, przybory. Na zajęciach jest sprawdzana obecność. Podczas zajęć online uczniowie są inspirowani do aktywności i pracy własnej. Bardzo liczymy, drodzy uczniowie, na Waszą odpowiedzialność za własną naukę. Wierzymy w Was i spodziewamy się jak najlepszych efektów.
Prowadzone są także zajęcia z terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej, spotkania z psychologiem, warsztaty z pedagogami, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające uzdolnienia, przygotowujące do egzaminów.

Począwszy od 16 listopada 2020 r., na terenie szkoły zostaną zorganizowane szkolne etapy konkursów przedmiotowych MKO w następującej kolejności:
16 listopada 2020 r. – historia (godz. 9.00) i fizyka (godz. 12.00)
19 listopada 2020 r. – biologia (godz. 9.00) i wiedza o społeczeństwie (godz. 12.00)
20 listopada 2020 r. – geografia (godz. 9.00) i chemia (godz. 12.00)

Uczestnikami konkursów oraz zajęć stacjonarnych mogą być wyłącznie uczniowie zdrowi, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Obowiązują znane zasady: maseczka, dystans społeczny i dezynfekcja rąk. Uczniowie powinni mieć własne przybory.

Anna Łupińska
dyrektor szkoły

Categories: Aktualności