Zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze od 29 marca 2021 r.

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 26 marca 2021 r. również praca stacjonarna oddziałów przedszkolnych została zawieszona do 11 kwietnia.

Zajęcia dydaktyczne z wychowania przedszkolnego odbywają się w dniach 29 – 31 marca oraz 7 – 9 kwietnia 2021 r. w formie zdalnej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem platformy Microsoft 365 z usługą Office 365 (m.in. Teams).

Są prowadzone zgodnie z obowiązkowym wymiarem godzin dydaktycznych w oddziałach przedszkolnych. Podstawa programowa jest realizowana w sposób przyjazny dla dzieci, dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, z zachowaniem zasad higieny pracy umysłowej.

W dniach 1- 6 kwietnia 2021 r. dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas 1-8 mają przerwę świąteczną.

Na wniosek uprawnionych rodziców/prawnych opiekunów, skierowany do dyrektora szkoły, będą organizowane w dalszym ciągu zajęcia stacjonarne.

Liczba miejsc jest ograniczona ze względu na potrzebę zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania oddziałów przedszkolnych i szkoły. 

Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku o opiekę stacjonarną w dniach 29 marca – 9 kwietnia (z wyłączeniem świąt i dni wolnych) są rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I- III, którzy:

 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonują działania ratownicze,
 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
  w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

                     i realizują w tym czasie zadania na terenie tych jednostek.

Na wniosek rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizują zajęcia na terenie szkoły.

Uczniowie szkoły podstawowej, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, w dalszym ciągu mają zorganizowane zajęcia w szkole lub realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Nadal są organizowane na terenie szkoły zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla uczniów, którzy nie mogą ich realizować w miejscu zamieszkania.

W klasie VIII szkoła zapewnia – na wniosek ucznia lub rodzica – stacjonarne konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

W ramach konsultacji mogą być organizowane w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

Na terenie szkoły przeprowadzane są w dalszym ciągu poszczególne stopnie konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Anna Łupińska
dyrektor szkoły

Categories: Aktualności