Nauczanie zdalne

Szanowni Państwo,

w przyszłym tygodniu, od 22 marca, wszystkie klasy funkcjonują w trybie nauki zdalnej. Traci moc wcześniejsza decyzja organizacyjna. Zmiany te wynikają ze znaczącego wzrostu liczby zachorowań na COVID-19.

Na dotychczasowych zasadach, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, będą funkcjonowały oddziały przedszkolne. Dodatkowo szkoła na wniosek rodziców organizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne związane ze zwalczaniem
COVID-19. Nauczanie zdalne lub stacjonarne na terenie szkoły prowadzone jest także dla uczniów mających orzeczenia oraz ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniom naukę zdalną w domu. Dla ósmoklasistów mogą być organizowane konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

W szkole mogą odbywać się także konkursy, olimpiady lub turnieje, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Nauczanie zdalne będzie odbywało się zgodnie z zasadami stosowanymi w okresie wcześniejszym, w tym zwłaszcza:

1) zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem platformy Microsoft 365 z usługą Office 365 (m.in. Teams),

2) praca poszczególnych oddziałów będzie odbywać się w oparciu o dotychczasowy plan lekcji,

3) ewentualne modyfikacje dziennego planu lekcji będą dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów i zasad higieny pracy umysłowej, a o ich wprowadzeniu wychowawcy poinformują co najmniej w przeddzień rodziców przez dziennik, a uczniów podczas lekcji w TEAMS,

4). W zakresie nauczania zdalnego będą prowadzone w miarę możliwości także zajęcia terapii logopedycznej, spotkania z psychologiem i z pedagogiem, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne, rozwijające uzdolnienia, terapii pedagogicznej.

Anna Łupińska
dyrektor szkoły

Categories: Aktualności